AVÍS LEGAL

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

Les presents disposicions regulen l'ús de la present pàgina Web (en endavant, el "Web") i els productes i/o serveis del mateix.

GESTIÓ DEL MOTOCICLISME CATALÀ, S.L. amb domicili social a l'Avinguda Diagonal, 534 Planta 2 Porta 2 (Barcelona), i amb CIF nombre B63693824 (en endavant, " GEMOCAT") és titular i administrador del Web i del domini www.catalunyaworldsbk.com . Per contactar amb GEMOCAT, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@catalunyaworldsbk.com

L'accés als continguts del Web és gratuït excepte determinats serveis oferts als nostres clients que tenen un accés restringit i exclusiu per aquests. Els serveis oferts per GEMOCAT mitjançant del Web tenen, amb caràcter general, el preu que expressament es prevegi en la pròpia web per a aquest servei.

La utilització del Web atribueix la condició d'usuari del Web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, inclosa la Privacitat i Cookies de GEMOCAT. La prestació del servei de la Web té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Alguns serveis del Web accessibles per als usuaris d'Internet o exclusius per als clients de GEMOCAT poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de GEMOCAT o de tercers, sense que puguin ser cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, llevat dels que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GEMOCAT o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

3.1 GENERAL

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà davant de GEMOCAT o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Web amb finalitats lesives de béns o interessos de GEMOCAT o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de GEMOCAT o de tercers.

3.2 CONTINGUTS

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa la clàusula 1. Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir-se de:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats per la llei o expressament consentits per GEMOCAT o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas.

b) Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.

c) Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Web així com de les bases de dades que GEMOCAT posi a disposició dels Usuaris.

3.3 FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Sense perjudici del que disposa la clàusula 4 del present Avís Legal, així com a la Privacitat i Cookies de GEMOCAT accessibles des del Web i que puguin ser aplicables en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a GEMOCAT estan condicionades al previ compliment del corresponent registre d'Usuari.

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a GEMOCAT perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a GEMOCAT o a tercers per la informació que faciliti.

4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

4.1 DE LA INFORMACIÓ GENERAL DEL WEB

L'accés al Web no implica l'obligació per part de GEMOCAT de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d'un servei específic, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l'Usuari.

GEMOCAT no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

4.2 DE LA QUALITAT DEL SERVEI GENERAL DEL WEB

L'accés al Web no implica l'obligació per part de GEMOCAT de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

GEMOCAT no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Web.

4.3 DE LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI GENERAL DEL WEB

L'accés al Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a GEMOCAT. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Web.

GEMOCAT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4.4 DELS CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A TRAVÉS DEL WEB

El servei d'accés al Web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot, instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, " Llocs enllaçats"). En aquests casos, GEMOCAT actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI") i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a GEMOCAT d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de GEMOCAT amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

GEMOCAT no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, la no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a GEMOCAT.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

5.1. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades, Gemocat disposa d'una Privacitat i Cookies que regula el tractament de totes les dades de caràcter personal que puguin ser recollits de l'Usuari i que aquest ha de revisar en el nostre apartat de la web a través de l'enllaç Privacitat i Cookies.

5.2. POLÍTICA D'ÚS DE COOKIES

En compliment del que disposa l'article 22.2 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (' LSSI'), GEMOCAT únicament utilitzarà dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (‘Cookies’) quan l'usuari hagi donat el seu consentiment previ per a aquest fi, d'acord amb el que s'indica a la finestra emergent del navegador de l'usuari quan s’accedeix per primera vegada al Web i en els altres termes i condicions que s'indiquen en la Política de Cookies de GEMOCAT que es troba recollida dins de la Privacitat i Cookies.

6. COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tinguin coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines on els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, podrà posar-se en contacte amb GEMOCAT indicant els punts següents :

a) Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

b) Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;

c) En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

d) Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de GEMOCAT de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

Així mateix, haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.

7. SERVEIS DE COMPRAVENDA D'ENTRADES

El servei de venda d'entrades es realitza a través del web https://proticketing.com/catalunyaworldsbk (en endavant "Web d'Entrades").

Els termes i condicions aplicables a la compravenda de les entrades es troben recollits en l'Avís Legal del web d'Entrades.

En tot cas, l'Usuari haurà d'acceptar expressament aquests termes i condicions per a poder finalitzar la compra d'entrades, seguint els passos i indicacions de el procés de compra de les mateixes.

8. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola vigent en el seu moment.