Termes i Condicions

Privacitat i Cookies

A través del present apartat, GESTIÓ DEL MOTOCICLISME CATALÀ, S.L. amb NIF B63693824 i domiciliat a l'Avinguda Diagonal, 534 Planta 2 Porta 2 (Barcelona) (en endavant, "GEMOCAT"), publica la nostra Política de Privacitat (inclosa qualsevol actualització de la mateixa) relativa al tractament de les dades personals dels nostres Usuaris/Clients, amb la finalitat que els mateixos siguin tractats de conformitat amb els principis, obligacions i garanties previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades.

A continuació, s'informa sobre la manera en què es recopilen, empren, tracten i protegeixen les dades personals dels Usuaris/Clients d'aquesta web.

1. APLICACIÓ DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

S'entendrà com a Usuari/Client, tota persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que puguin trobar-se en la Web a cada moment. En endavant, es referirà a l'usuari d'aquesta Web com a "Usuari", “Usuaris" o “Usuari/Client”.

La nostra Política de privadesa és vàlida pel tractament per part de GEMOCAT de les dades personals dels nostres usuaris / clients, proveïdors, socis i / o tercers relacionats.

2. QUÈ HEM D'ENTENDRE PER DADES PERSONALS?

Tindrà la consideració de dada personal qualsevol tipus d'informació que, per si mateixa o en combinació amb una altra, identifiqui o permeti identificar a persones individuals. A manera merament exemplificativa, seran dades personals el nom, cognoms, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon, entre altres.

3. COM TRACTEM LES DADES PERSONALS A GEMOCAT?

Sobre la base del principi de minimització, les dades que recaptarem des de GEMOCAT pel seu posterior tractament respondran sempre als criteris d'adequació, pertinença i limitació, perquè l'ús dels mateixos sigui l'estrictament necessari en funció dels fins per als quals hagin estat recaptats i tractats, i sempre respectant la voluntat de l'Usuari / Client.

Les dades que podran ser objecte de tractament per per part de GEMOCAT es classificaran en les següents categories:

Dades d'Usuari / Client: és el conjunt d'informació formada per les dades de contacte (com ara nom i cognoms), edat, comportament de pagament, així com qualsevol tipus d'informació demanada, si s'escau, a través dels canals de consulta i atenció al client de GEMOCAT (per exemple, reclamacions o consultes relacionades). Aquesta categoria inclou també la informació obtinguda a través de les visites a les pàgines web de GEMOCAT, així com les interaccions de l'Usuari/Client amb GEMOCAT. Les esmentades interaccions, poden ser:

a) Via telefònica, i en aquest cas les trucades podrien ser gravades;

b) A través de les seves xarxes socials, mitjançant comentaris de l'Usuari en perfils oficials de GEMOCAT i/o;

c) A través de la participació de l'Usuari en sortejos, promocions i altres accions promocionals desenvolupades per GEMOCAT o altres aplicacions o mitjans oficials.

Dades de productes o serveis de GEMOCAT: tipus de productes o serveis de GEMOCAT que han estat contractats per l'Usuari / Client a través de la seva pàgina web, via telefònica o mitjançant qualsevol altre mitjà (físic o virtual) oficial habilitat a l'efecte.

Dades de visites web: són les dades de l'adreça IP pública de cada connexió realitzada per l'Usuari / Client, incloent la seva data i hora de connexió, la consulta al DNS, les pàgines webs consultades o les aplicacions utilitzades per l'Usuari / Client per al seu accés, el comportament de l'Usuari / Client a la pàgina web (amb la finalitat de corregir els errors en el desenvolupament on-line i possibilitar una navegació més apropiada i còmoda per a l'Usuari / Client), el temps dedicat a la navegació en el mateix, així com les dades relatives als dispositius i navegadors utilitzats per l'Usuari / Client.

Així l'anterior, des GEMOCAT informem que la contractació dels seus productes i serveis podrien implicar el tractament d'altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració. En aquest cas, l'Usuari / Client serà informat de les condicions de privacitat específiques per a cada un dels productes o serveis afectats, i demanat el seu consentiment, si cal, d'acord amb la normativa aplicable.

A més, GEMOCAT informa que en el cas d’adquirir o consultar qualsevol dels seus serveis o productes, l'Usuari / Client tindrà l'opció d'inscriure’s en les nostres comunicacions i / o newsletters periòdiques (enviades per via telemàtica i / o escrita, entre d'altres) de manera voluntària i de les que posteriorment, en qualsevol moment, podran donar-se de baixa sense necessitat de justificar la seva decisió. D'aquesta manera, a través de la referida inscripció voluntària, GEMOCAT podrà demanar i tractar les dades d'Usuaris / Clients anteriorment descrits.

Així mateix, des de GEMOCAT informem que les dades tractades podran ser anònimes complint amb totes les garanties establertes per la legislació aplicable, així com per altres mesures permeses. Referent a això, cal assenyalar que els principis de protecció de dades de caràcter personal no són aplicables a la informació subministrada de forma anònima (com ara, per exemple, informació facilitada en enquestes de valoració, comentaris, etc.).

4. QUI ÉS RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS RECAPTADES?

El responsable directe del tractament de les dades personals recollides i tractades serà de GESTIÓ DEL MOTOCICLISME CATALÀ, SL amb domicili social a l'Avinguda Diagonal, 534 Planta 2 Porta 2 Barcelona i amb CIF B63693824 (com anteriorment es referia, " GEMOCAT"), qui és titular i administrador del nom de domini www.catalunyaworldsbk.com (en endavant, el "Lloc Web"). Per contactar amb GEMOCAT, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@gemocat.com

Per complir amb la legislació aplicable, pot ser que sigui necessària la comunicació de les dades personals dels nostres Usuaris / Clients a institucions públiques o a d’altres autoritats de control com a conseqüència d'obligacions legals de GEMOCAT. Així mateix, és possible que tercers subjectes tinguin accés a les dades personals dels Usuaris / Clients en els termes que estableix l'apartat 11.- " Cessions de dades”.

5. QUI TRACTA LES DADES PERSONALES RECOLLIDES?

GEMOCAT tractarà les dades personals de l'Usuari / Client per a la seva gestió interna, centralitzant el tractament de dades per a la gestió eficient dels mateixos. S'implementaran polítiques de control, gestió i d’ús de les dades incloses per al desenvolupament d'auditories en directoris de clients, proveïdors i socis comercials, així com per al desenvolupament de les tasques de comptabilitat i finances, la contractació de les assegurances pertinents per a finalitats d' consultoria legal i de negoci i en el context de la resolució de conflictes.

6. COMUNICACIONS DE GEMOCAT

GEMOCAT està fortament compromesa amb la privacitat dels seus clients i dels usuaris en general. Per aquest motiu, qualsevol dada que sigui recaptat per GEMOCAT a través del lloc web, només s'utilitzarà per a la finalitat sol·licitada per l'Usuari / Client. Així, llevat que hi hagi consentiment exprés, l'Usuari / Client no rebrà comunicacions comercials pròpies ni de tercers i les seves dades no seran cedides a terceres empreses en cap moment.

7. EDAT MÍNIMA

De conformitat amb la legislació vigent a Espanya, per a poder utilitzar el Lloc Web, l'Usuari / Client deu ser major de 18 anys, o bé, comptar amb l'autorització dels seus pares i / o tutors legals si és major de 14 anys i menor de 18. Per tant, en acceptar la present Política de Privadesa i galetes, l'Usuari / Client garanteix que és més gran o que compta amb l'esmentada autorització parental per registrar-se a qualsevol dels canals emprats per GEMOCAT, i es responsabilitza totalment d’aquesta declaració.

8. PER QUÈ DEMANEM DADES PERSONALS?

A GEMOCAT recollim i tractem les dades dels nostres usuaris / clients perquè la prestació dels nostres serveis siguin els més transparent, eficient, íntegra i confidencial possible; però sobretot, perquè l'experiència de l'usuari / client segueixi sent immillorable. Per això, i per la satisfactòria consecució d'altres finalitats permeses i autoritzades en els termes informats en la present Política de Privadesa, les raons per les quals en GEMOCAT recaptem i tractem les dades dels nostres usuaris / clients són, entre d’altres, les següents:

• Amb l'objecte d'establir un canal de comunicació directa amb l'Usuari / Client per poder informar-lo sobre diferents qüestions (entre d'altres, per exemple, modificacions d'horaris, cancel • lacions o qualsevol altre tipus d'incidències i / o qüestions relacionades).

• En cas de subscriure’s a les nostres comunicacions i / o newsletters periòdiques, amb la finalitat de mantenir informats en tot moment als nostres Usuaris / Clients sobre el desenvolupament de nous espectacles, així com de la celebració de promocions especials o sortejos.

• A través de la informació recollida de les dades personals dels nostres usuaris / clients, des de GEMOCAT podrem dissenyar futures campanyes i projectes amb la finalitat de satisfer fidelment les preferències de la nostra audiència.

• Millorar la qualitat de l'atenció tècnica i comercial, així com verificar la satisfacció dels Usuaris / Clients, a través dels canals telemàtics oa través de l'enregistrament de les trucades de l'Usuari / Client als números d'atenció telefònica habilitats a l'efecte, o les que se li poguessin fer des GEMOCAT o des de qualsevol empresa autoritzada per aquesta.

• Realització d'estadístiques, enquestes o estudis de mercat, que tinguin per finalitat avaluar la qualitat del producte o servei prestat per GEMOCAT, així com la presa de decisions de negoci, comercials, d'inversió, comprovar les vendes, etc.

• Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques, detectar fallades o errors tècnics en la transmissió de les comunicacions electròniques, així com qualsevol tractament que sigui necessari per a la correcta prestació del servei prestat per GEMOCAT a través dels seus diferents canals (presencials o telemàtics).

• Detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis.

• Qualsevol altra finalitat que sigui obligatòria i necessària de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

Addicionalment, durant la vigència de la relació establerta entre GEMOCAT i els seus Usuaris / Clients, es podran incorporar altres dades per a aquestes o altres finalitats, en aquest cas l'Usuari / Client serà degudament informat en el moment de la recollida dels mateixos (per exemple, a través dels diferents canals d'atenció comercial, ja sigui de forma presencial, a través del canal en línia, o, fins i tot, en formularis omplerts en el Lloc Web).

BASES LEGITIMADORES PER AL TRACTAMENT DE DADES

La recollida i el tractament de les dades dels nostres Usuaris/Clients, en les condicions i per a les finalitats anteriorment descrites, està permès per la normativa de protecció de dades europea de conformitat amb les següents bases legitimadores:

• Per a les comunicacions comercials i/o newsletters periòdiques relatives a futurs espectacles i eventuals sortejos o promocions: consentiment exprés de l'Usuari/Client, expressat a través del formulari que se li ha facilitat a tals efectes.

• Per a l'ús de cookies que tracten dades de caràcter personal: consentiment exprés de l'Usuari/Client, expressat a través del formulari que se li ha facilitat a tals efectes.

• Finalment, les dades dels Usuaris/Clients podran ser utilitzats per al compliment de les obligacions legals aplicables a GEMOCAT.

GEMOCAT no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incomplets, o no actualitzats que hagin estat proporcionats per l'Usuari/Client.

10. QUALITAT DE LES DADES

L'Usuari / Client garanteix tant davant GEMOCAT com davant de tercers, la qualitat de la informació proporcionada. És a dir, que les dades i informació facilitada són reals, veraces, actualitzats i més pertanyen a l'Usuari / Client i no a terceres persones. Per això, mitjançant l'enviament de les seves dades personals a GEMOCAT, l'Usuari / Client garanteix i es responsabilitza, tant davant de GEMOCAT com davant de tercers, que aquestes dades són certes i compleixen aquest principi de qualitat. En tot cas, queda prohibit el subministrament de dades falses o desactualitzats.

Si és el cas, l'Usuari / Client s’haurà d'identificar sempre amb el seu correu electrònic personal i amb dades veraces i actuals.

11. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

GEMOCAT informa a l'Usuari / Client que, en compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s'hagin recaptat en cada moment. Seran doncs mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

Degut a tot el que s’ha exposat anteriorment, i en termes genèrics, GEMOCAT ha establert els següents terminis de conservació, els quals dependran del tipus de dada de l'Usuari / Client i seran aplicables, llevat que en algun supòsit s'hagi especificat un de diferent en la present Política de privacitat o en les condicions de prestació de cada un dels productes i serveis que GEMOCAT pogués oferir:

Dades de client: les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual més d’un termini màxim addicional de 4 anys després de la finalització del contracte, en aplicació del Codi Civil i de la normativa fiscal.

Dades d'usuaris: les dades seran conservades durant el termini de 12 mesos (llevat que es tracti d'informació necessària per a la prestació de serveis requerits pel propi Usuari, com ara subscripcions a comunicacions o newsletters periòdica, en aquest cas, es conservaran de manera indefinida fins que el propi usuari sol·liciti la seva baixa voluntària del servei).

Dades de possibles productes o serveis prestats per GEMOCAT : les dades seran conservades durant la vigència de la relació establerta entre GEMOCAT i l'Usuari / Client més un termini màxim addicional de 4 anys després de la finalització de la relació esmentada, en aplicació del Codi Civil i normativa fiscal.

Dades de trànsit, visites web i localització: les dades seran conservades durant el termini de 12 mesos.

12. CESSIONS DE DADES

L'informem que les dades que faciliti a GEMOCAT no seran cedides a altres persones o empreses per a ser utilitzades per als seus propis fins.

No obstant això, com a conseqüència dels productes i serveis prestats per GEMOCAT, és possible que tercers vinculats amb les activitats de GEMOCAT tinguin accés a les dades personals de l'Usuari / Client (per exemple, entre altres, entitats asseguradores, proveïdors tècnics d'IT, agències de màrqueting i digitals, representants autoritzats, agències i oficines antifrau, autoritats reguladores, agències governamentals i autoritats de control, entre d'altres).

Sent així, i per a major claredat, des GEMOCAT especifiquem que l'accés per part de tercers a les dades personals de l'Usuari / Client per la seva vinculació amb GEMOCAT està regulat per acords subscrits amb la finalitat de regular les condicions en què s'efectuarà l'accés i el tractament de les dades personals de l'Usuari / Client, de manera que es garanteixi el tractament de les dades personals de l'Usuari / Client amb l'única i exclusiva finalitat indicada per GEMOCAT. D'aquesta manera, aquells tercers subjectes actuaran com a encarregats de tractament i estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d'encarregat de tractament, a mantenir la confidencialitat i secret de la informació.

En el cas que aquests tercers tinguin accés a les dades personals dels Usuaris / Clients, GEMOCAT implementarà les mesures tècniques, organitzatives i contractuals necessàries per assegurar que les seves dades personals són únicament tractats en la mesura en què així ho exigeixi el tractament que aquests tercers duguin a terme o el consentiment que ha estat prestat.

Des GEMOCAT ens assegurarem que aquests tercers accedeixin a les dades personals dels Usuaris / Clients de conformitat amb la legislació aplicable.

13. TRACTAMENT DIFERENCIAT

Si GEMOCAT requerís el tractament ulterior de les dades personals dels Usuaris / Clients per a un fi diferent als recollits en la present Política de Privacitat, s'informarà prèviament, incloent-hi tota la informació que sigui legalment exigible així com les finalitats previstes per a aquest tractament.

14. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

GEMOCAT es preocupa per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades i la informació personal dels seus Usuaris / Clients. Per això, hem adoptat nombroses mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, mal ús o l'accés a aquests sense la seva autorització. Des de GEMOCAT, ens comprometem a actuar amb rapidesa i responsabilitat en el cas que la seguretat de les seves dades pugui estar en perill, i a informar-li de fer-ho si fos rellevant amb la major diligència, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable.

15. ACTUALITZACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

GEMOCAT podrà actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment comunicant-la a l'Usuari / Client en el cas que aquesta actualització suposi nous tractaments de dades o un un canvi substancial de la mateixa. Per això, recomanem als nostres Usuaris / Clients que revisin aquesta política de privacitat periòdicament.

La utilització de qualsevol dels nostres serveis, per qualsevol dels nostres canals (ja siguin telemàtics o per escrit), un cop comunicat aquest canvi implicarà el coneixement de la mateixa per part de l'Usuari / Client en els termes recollits en la nova política de privacitat publicada.

Aquestes condicions constitueixen la Política de Privacitat amb GEMOCAT en relació a l'ús i / o adquisició dels seus productes o serveis, i substitueixen qualsevol acord previ que hi pugui haver entre tots dos.

No obstant l’esmentat anteriorment, s'informa que la Política de Privacitat de GEMOCAT es troba formada pel present document així com les condicions específiques de privacitat de cada un dels productes i / o serveis que GEMOCAT pogués oferir i que es completaran i seran interpretades de manera coherent i sistemàtica respectant, en tot cas, la voluntat de l'Usuari / Client respecte dels tractaments generals aquí inclosos, sense afectar per això a les condicions específiques dels possibles serveis contractats.

En el cas que alguna de les disposicions d'aquestes condicions, o part d'elles, sigui declarada il·legal, invàlida o no aplicable per una entitat administrativa o judicial competent, es considerarà per no posada, sense que això afecti a les altres disposicions.

El retard o la manca d'exercici per part de GEMOCAT d'una acció legal o de qualsevol dret descrit en aquestes condicions no impliquen, en cap cas, una renúncia dels mateixos.

De la mateixa manera, la manca de reclamació d'un incompliment de les obligacions establertes en aquestes condicions, no suposarà una renúncia a la seva reclamació posterior.

16. CONTACTE

GEMOCAT ha designat un departament responsable de gestionar la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal dels Usuaris / Clients. Per a qualsevol dubte, l'Usuari / Client haurà de contactar amb: info@catalunyaworldsbk.com .

Així mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, GEMOCAT informa que, a través de l'esmentada adreça de correu electrònic info@catalunyaworldsbk.com , o mitjançant el correu postal enviat al domicili social de GEMOCAT, l'Usuari / Client, adjuntant còpia del seu DNI, podrà exercir els següents drets:

Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a GEMOCAT estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Supressió: permet que les dades siguin suprimits i deixin de tractar-se per GEMOCAT, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-los i / o no prevalguin altres motius legítims per al tractament per GEMOCAT. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollits, el client pot sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades.

Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de tal manera que s'eviti per part de GEMOCAT pel seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per a l'exercici o per a la defensa de reclamacions.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GEMOCAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: permet a l'interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica. Per a l'exercici d'aquest dret, serà necessari que l'Usuari / Client proporcioni un correu electrònic vàlid.

17. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre GEMOCAT i l'Usuari / Client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

-------------------------------------------
POLÍTICA DE COOKIES

1. Què són les galetes?
Les cookies són petits arxius de text que s'instal·len en el navegador de l'ordinador del client i usuari per a registrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s'emmagatzema en el mateix. Es poden utilitzar també per mesurar l'audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, i / o controlar el progrés i el nombre d'entrades. Les galetes d'aquest lloc web poden ser tant de sessió com persistents, així com a pròpies o de tercers. Les galetes de sessió són aquelles que s'eliminen automàticament al tancar el navegador, mentre que les persistents poden romandre instal·lades durant un temps determinat. Al seu torn, les galetes pròpies són aquelles que s'instal·len per part de GEMOCAT, mentre que les de tercers són aquelles instal·lades per proveïdors de serveis contractats a l'efecte.

2. Quines són les cookies afectades per la normativa?
Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les cookies d'analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandats per l'usuari.

3. Quins tipus de cookies existeixen?

a) Segons l'entitat que les gestioni:

(i) Cookies pròpies. Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

(ii) Cookies de tercers. Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies).

b) Segons el temps que romanen actives:

(i) Cookies de sessió. Són dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.

(ii) Cookies persistents. Amb aquestes cookies les dades s'emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie -pot anar d'uns minuts a diversos anys.

c) Segons la finalitat per a la qual tractin la informació que recopilen:

(i) Cookies tècniques. Són necessàries per a l'ús de la web i la prestació del servei contractat.

(ii) Cookies de personalització. Permeten a l'usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com per exemple l'idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.

(iii) Cookies d'anàlisis. Recullen informació l'ús que es realitza de la web.

(iv) Cookies publicitàries. Recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris).

(v) Cookies d'afiliats. Permeten realitzar un seguiment de les visites procedents d'altres webs, amb les quals el lloc web estableix un contracte d'afiliació.

4. Quines cookies utilitzem?
GEMOCAT procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per obtenir el consentiment del client i usuari per a la instal·lació de galetes o galetes que ho requereixin. No obstant això, de conformitat amb la legislació espanyola, s'entendrà que (i) l'usuari ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l'entrada de galetes, i (ii) que el referit consentiment no serà necessari per a la instal·lació d'aquelles galetes que siguin estrictament necessàries per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'usuari. Recordeu que per poder utilitzar el Lloc Web és necessari que l'usuari tingui habilitades les galetes, especialment aquelles de caràcter tècnic que resultin necessàries perquè GEMOCAT pugui identificar l'usuari com a usuari registrat cada vegada que accedeixi al Lloc Web. En particular, informem que GEMOCAT utilitza o pot utilitzar els següents tipus de galetes, les quals seran tractades bé per nosaltres directament o per tercers col·laboradors:

Galetes tècniques: són aquelles que permeten a l'Usuari la navegació i la utilització de les diferents opcions o serveis que s'ofereixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

Galetes de personalització: són aquelles utilitzades per GEMOCAT que permeten a l'Usuari accedir al Lloc Web amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el seu terminal com, per exemple, l'idioma, el tipus de navegador, la configuració regional des d'on s'accedeix, etc.

Galetes d'anàlisi estadístic: són aquelles utilitzades per GEMOCAT i per GOOGLE ANALYTICS que permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització i activitat que fan els Usuaris, així com per elaborar perfils de navegació d'aquests per poder introduir millores en el Lloc Web.

5. Com configurar les cookies en el navegador? Cliqui aquí per a retirar l'autorització de les cookies (excepte les necessàries)

GESTIÓ DEL MOTOCICLISME CATALÀ, S.L. utilitza les següents galetes:

NECESSÀRIES

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.

Nom de la galeta: _GRECAPTCHA
Proveïdor: google.com
Propòsit: Aquesta galeta s'utilitza per a distingir entre humans i brossa. Això és beneficiós per a la web amb l'objecte d'elaborar informes vàlids sobre l'ús de la seva web.
Caducitat: 179 dies
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: CookieConsent
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Emmagatzema l'estat de consentiment de cookies de l'usuari per al domini actual
Caducitat: 1 dia
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: catsbk_session
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Aquesta galeta és utilitzada internament pels propietaris de la web, Al carregar o renovar el contingut del lloc web.
Caducitat: 1 dia
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: rc::a
Proveïdor: google.com
Propòsit: Aquesta galeta s'utilitza per a distingir entre humans i brossa. Això és beneficiós per a la web amb l'objecte d'elaborar informes vàlids sobre l'ús de la seva web.
Caducitat: persistent
Tipus: HTML Local Storage

Nom de la galeta: rc::b
Proveïdor: google.com
Propòsit: Aquesta galeta s'utilitza per a distingir entre humans i brossa.
Caducitat: session
Tipus: HTML Local Storage

Nom de la galeta: rc::c
Proveïdor: google.com
Propòsit: Aquesta galeta s'utilitza per a distingir entre humans i brossa.
Caducitat: session
Tipus: HTML Local Storage

Nom de la galeta: test_cookie
Proveïdor: doubleclick.net
Propòsit: Utilitzada per comprovar si el navegador de l'usuari admet galetes.
Caducitat: session
Tipus: HTML Cookie

Nom de la galeta: XSRF-TOKEN
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Assegura la navegació segura del visitant prevenint la falsificació de petició en llocs creuats (CSRF). Aquesta galeta és essencial per a la seguretat de la web i del visitant.
Caducitat: 1 dia
Tipus: HTML Cookie

ESTADÍSTICA

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.

Nom de la galeta: _ga
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Obre un identificació única que s'utilitza per generar dades estadístiques sobre com utilitza el visitant el lloc web.
Caducitat: 2 anys
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: _gat
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Utilitzat per Google Analytics per controlar la taxa de peticions.
Caducitat: 1 dia
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: _gid
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Obre un identificació única que s'utilitza per generar dades estadístiques sobre com utilitza el visitant el lloc web.
Caducitat: 1 dia
Tipus: HTTP Cookie

MÀRQUETING

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual i, per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.

Nom de la galeta: _fbp
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Utilitzada per Facebook per a proporcionar una sèrie de productes publicitaris com licitacions en temps real de tercers anunciants.
Caducitat: 3 mesos
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: _gcl_au
Proveïdor: catalunyaworldsbk.com
Propòsit: Utilitzada per Google AdSense per experimentar amb l'eficiència publicitària a través de les webs usant els seus serveis.
Caducitat: 3 mesos
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: IDE
Proveïdor: doubleclick.net
Propòsit: Utilitzada per Google DoubleClick per registrar i informar sobre les accions de l'usuari en el lloc web després de visualitzar o fer clic en un dels anuncis de l'anunciant amb el propòsit de mesurar l'eficàcia d'un anunci i presentar anuncis específics per a l'usuari.
Caducitat: 1 any
Tipus: HTTP Cookie

Nom de la galeta: pagead/1p-user-list /#
Proveïdor: google.com
Propòsit: Utilitzada per rastrejar si el visitant ha mostrat un interès específic en productes o esdeveniments a través de múltiples webs i detectar com el visitant navega entre webs - Això s'utilitza per a la mesura dels esforços publicitaris i facilitar la taxa d'emissió entre llocs.
Caducitat: Session
Tipus: Pixel Tracker

Nom de la galeta: pagead/landing
Proveïdor: doubleclick.net i google.com
Propòsit: Recull informació del Comportament de l'usuari en diferents webs per a mostrar publicitat més rellevant - També li permet al web limitar el nombre de vegades que l'usuari està exposat a un mateix anunci.
Caducitat: Session
Tipus: Pixel Tracker

Nom de la galeta: tr
Proveïdor: Facebook.com
Propòsit: Utilitzada per Facebook per a proporcionar una sèrie de productes publicitaris com licitacions en temps real de tercers anunciants.
Caducitat: Session
Tipus: Pixel Tracker

L'Usuari / Client ha de tenir en compte que per poder utilitzar determinats serveis i funcionalitats del lloc web cal que tingui habilitades les cookies en el seu navegador d'Internet. En concret, mitjançant les galetes tècniques, GEMOCAT podrà identificar a l'Usuari cada vegada que accedeixi a la plataforma, permetent l'accés i ús a / d'aquests serveis i funcionalitats. No obstant això, l'Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar totes aquestes galetes quan vulgui a través de les opcions de configuració del seu dispositiu o terminal, així com del seu navegador d'internet:

Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google.

Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla.

Microsoft Edge: Eines > Opcions d'Internet > Privacitat > Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft.

Safari: Preferències > Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d'Apple.

En cas de bloquejar l'ús de cookies en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

L'Usuari / Client haurà d'accedir a la informació més actualitzada de cada navegador. En el cas que l'Usuari utilitzi qualsevol altre navegador d'Internet, recomanem que consulti les diferents opcions de gestió de galetes que poguessin trobar-se disponibles al mateix en cada moment.